|چهارشنبه 15 مرداد 1399
 منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 15 فروردين 1398     |     کد : 85

معصومه الماسی

معرفی کتاب : جامعه شناسی دوران کودکی

آلیسون جیمز ، کریس جنکس و آلن پروت ، 1385، جامعه شناسی دوران کودکی (نظریه پردازی درباره ی دوران کودکی )، ترجمه ی علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادی ، تهران : نشر ثالث .

 

آلیسون جیمز ، کریس جنکس و آلن پروت ، 1385، جامعه شناسی دوران کودکی (نظریه پردازی درباره ی دوران کودکی )، ترجمه ی علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادی ، تهران : نشر ثالث .
دوران کودکی مفهومی اساساً تاریخی است ، اما برداشت امروزی از این مفهوم به مثابه ی یک مقطع زمانی که  آدمی طی می کند تا از کودکی بیولوژیک به عضوی اجتماعی تبدیل شود ، برداشتی کم سابقه و مدرن است .
در دهه ی اخیر علم جامعه شناسی ، توجه روزافزونی به این مسأله داشته است و به آن به عنوان موضوعی مستقل و جدای از زیرمجموعه بودن آن در قالب موضوعات دیگر چون خانواده و یا تعلیم و تربیت می نگرد و بررسی آن می پردازد ، تا جایی که در این راستا به مطالعات کیفی و عمیق انسان شناسانه نیز نیازمند است .
"جامعه شناسی دوران کودکی"، کتابی است در توضیح مفهوم " دوران کودکی " که از خلال متون اجتماعی و تاریخی احاطه کننده ی این مفهوم و نظریات جامعه شناسی و ارائه ی مدل هایی مرتبط ، به بررسی آن می پردازد  .

این کتاب در قالب سه بخش کلی است :

1. تصویر پردازی دوران کودکی ( فصل 1 :کودک پیش جامعه شناختی، فصل 2 : کودک جامعه شناختی )

2. موقعیت یابی دوران کودکی ( فصل 3: دوران کودکی در فضای اجتماعی، فصل 4: انتقالی بودن دوران کودکی، فصل 5: آیا بازی جزئی از فرهنگ دوران کودکی است؟، فصل 6: کودکان کارگر، فصل 7: دوران کودکی یا دوران های کودکی، فصل 8: جسم و دوران کودکی، فصل 9 : روش شناسی پژوهش درباره ی دوران کودکی )

 3. نظریه پردازی دوران کودکی (فصل 10 : نظریه پردازی دوران کودکی)
خواندن این کتاب را به علاقمندان و پژوهشگران حوزه ی کودک توصیه می کنیم .

http://anthropology.ir/article/10536.html


PDF