|شنبه 9 اسفند 1399
 مقالات تجارت و بازرگانی
نظامنامه تجاری امیر نظام گروسی

پژوهش و بازخوانی : محمود رنجبر فخری
نظامنامه تجاری امیر نظام گروسی

نظامنامه ای در خصوص تجارت با خط حسنعلی خان امیر نظام گروسی در دارالسلطنه تبریز
يکشنبه چهاردهم مهر 1398
تعداد بازدید: 39
آرشیو Print RSS