|جمعه 17 مرداد 1399
 منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1398     |     کد : 109

معصومه الماسی ماشک

معرفی کتاب : ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان

دیوید دریسکل و پژوهشگران،ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان (راهنمایی برای مشارکت و پژوهش مشارکتی )،  ترجمه مهرنوش توکلی،نوید سعیدی رضوانی،تهران:دیبایه، 1387 ،168صفحه. 

ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان

معصومه الماسی ماشک

دیوید دریسکل و پژوهشگران،ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان (راهنمایی برای مشارکت و پژوهش مشارکتی )،  ترجمه مهرنوش توکلی،نوید سعیدی رضوانی،تهران:دیبایه، 1387 ،168صفحه. 
امروزه یکی ازمهم ترین روش های کیفی کاربردی درحوزه ی پژوهش-های انسان شناسی، استفاده از حضور  افراد محلی در مطالعه و شناخت منطقه خود می باشد که محقق به جهت بررسی و درک مناسب و دقیق تری از داده های به دست آمده، از مشارکت آنان استفاده می کند . 
این کتاب راهنمایی برای مفهوم‌سازی، ایجاد ساختار و آسان‌ترکردن مشارکت کودکان و جوانان در روند توسعه‌ی شهری و اجتماعی است و روش‌های پیشنهاد شده در آن در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته در طرح پژوهشی "رشد یافتن در شهرها" که با حمایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به انجام رسید ، از سی سال گذشته در آغاز به وسیله-ی کوین لینچ (شهرساز)، هدایت می شد و پس از وی ، سایر پژوهش-گران آن را پی گرفتند ؛ مطالعات موردی متعددی که در خلال این پروژه انجام شده نحوه ی بومی سازی روش های آزمون شده را روشن و علاوه بر اینکه روش های " پژوهش مشارکتی" را معرفی می کند ، شیوه های کاربردی برای اجرایی کردن ایده ی " شهرسازی مشارکتی" عرضه می دارد .
این کتاب شامل هفت فصل می باشد که درآن به این مباحث پرداخته می شود:1- گام های نخست (ذکر ایده های اصلی و بنیادی راهنمای انجام پژوهش و عواملی که موجب تبدیل شهرها به مکان های خوب یا نه چندان خوب برای افراد جوان می شود ) 2- مشارکت جوانان (تعریف بنیادی مشارکت هم به طور کلی و هم در ارتباط با جوانان)3- سازمان دهی یک پروژه (ارائه ی شرح مختصری از چارچوب سازمان دهی و فعالیت های اولیه موردنیاز به عنوان شالوده ای برای پروژه ی مشارکتی)4- طراحی فرایند (تمرکز بر طراحی حقیقی فرایند مشارکت) 5- آماده شدن برای شروع(ارائه ی مشخصات کلی افرادی که برای پروژه مناسب اند ، ارائه ی دستورالعمل هایی برای کار با جوانان و پرداختن به موضوعات سازمانی اصلی)6-جعبه ابزار مشارکت (شرح کلی از روش-های مشارکتی در جهت استفاده  از آن ها برای مشارکت دادن جوانان در مشاهده و ارزیابی محیط محلی خود ) 7- به ایجاد تغییر کمک کنیم(بحث درباره ی نحوه ی تبدیل نتایج یک ارزیابی مشارکتی به یک برنامه ی عملی و شناخت منابع حاصل از مشارکت برای پروژه ها و فعالیت های آتی)
مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حوزه ها ی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، معماری و شهرسازی، آموزش و پرورش، مدیریت شهری و علاقمندان به مطالعه در حوزه ی کودک ... پیشنهاد می شود  .


http://anthropology.ir/article/9747.html


PDF